$(document).ready(function() {
Sân Trước 01
Bên ngoài Đại Hội
Sân trước 02
Sảnh ra/vào Đại Hội
Khu Trưng bày
Trưng bày 01
Trưng bày 02
Trưng bày 03
Trưng bày 04
Trưng bày 05
Trưng bày 06
Các Bậc Long Tượng 01
Các Bậc Long Tượng 02
Các Bậc Long Tượng 03
Giới thiệu Di Sản
Di Sản 01
Di Sản 02
Di Sản 03
Di Sản 04
Triển Lãm Ảnh 01
Triển Lãm Ảnh 02
Triển Lãm Ảnh 03
Triển Lãm Ảnh 04
Sảnh Thang
Khu VR tầng 1
Khu trưng bày Di Sản
Khu VR tầng 2
Trưng bày hành lang 01
Trưng bày hành lang 02
Trưng bày hành lang 03
Khu Triển Lãm Đá Hát Trùng Khơi
Đá Hát Trùng Khơi 01
Khu Triển Lãm Làng Nghề
Làng Nghề 01
Làng Nghề 02
Làng Nghề 03
Làng Nghề 04
Làng Nghề 05
Làng Nghề 06
Làng Nghề 07
Làng Nghề 08
Giới Thiệu Chung
Đại Hội Phật Giáo IX 2022-2027
Đại Hội Phật Giáo IX 2022-2027

Contact


Hướng dẫn
1. Click giữ vào ảnh rồi kéo về phía cần xem.
2. Đưa con trỏ chuột vào các điểm được đánh dấu để xem trước thông tin các địa điểm khác, click vào để chuyển đến địa điểm tương ứng
3. Sử dụng thanh menu phía dưới để khai thác các tính năng khác.
});